Hanki tietoa

Ympäristössä tapahtuvat muutokset, kuten ilmaston lämpeneminen, äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen ja eläinlajien väheneminen aiheuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän psykologisia ja fyysisiä ongelmia. Henkisen kuormituksen lisäksi ihmisten välisten aggressioiden, rikollisuuden, väkivallan, ääriliikehdinnän ja terrorismin ennustetaan yleistyvän.

Yksilöiden ja ryhmien tietojen, taitojen ja voimavarojen vahvistamista näiden uhkien varalle on tehty toistaiseksi yllättävän vähän. Tulevaisuuden psyykkisen kuormituksen arvioidaan olevan niin suurta, että ihmisten olisi hyvä oppia tunnistamaan näiden ilmiöiden itsessään ja muissa aiheuttavia mielen ja kehon vaikutuksia.

Ekologisen kriisin vaikutuksia mielenterveyteen:

– ahdistus, masennus
– post-traumaattinen stressireaktio
– komplisoitunut suru
– sijaistraumatisoituminen
– myötätuntouupumus
– itsemurhien idealisaation lisääntyminen
– toivottomuus

Psykososiaalisia seurauksia:

– ihmissuhdeongelmat ja erot
– lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset (ACE)
– päihteidenkäyttö
– syrjintä, rasismi
– rikollisuus, aggressio, väkivalta
– yhteisöjen traumatisoituminen
– kollektiivinen toivottomuus


Kuvio: stressitekijöiden vaikutus yksilöön.

Epätoivotut vaikutukset ja seuraukset juontuvat ilmastonmuutoksen kaltaisista ilmiöistä, joille ei ole tiedossa päätepistettä. Näin ollen mielenterveyden näkökulmasta on järkevää vahvistaa voimavaroja ja taitoja, joilla kohdata stressitekijöitä. Resilienssin lisäämisellä pyritään siihen, että yksilöt, perheet, yhteisöt ja laajemmin jopa yhteiskunnat kestäisivät mahdollisimman hyvin tulevaisuuden haasteet. Toimintakyvyn säilyttäminen on myös edellytys sille, että kykenemme riittäviin ilmasto- ja ympäristötekoihin.

Resilienssin vahvistamisessa keskitytyään usein yksilöön. Ekologisen siirtymän yhteydessä puhutaan myös yhteiskunnallisen resilienssin vahvistamisesta.


Kuvio: Stressitekijät vaikuttavat aluksi yksilöön kuten ylemmässä kuvassa. Tilanteen jatkuessa vaikutukset alkavat siirtyä yksilötasolta yhteisöihin ja jopa yhteiskuntiin. Resilienssin vahvistamisella pyritään katkaisemaan haitallinen eteneminen.

Mitä tietoa kannattaa hankkia?

Tieto tunteiden ja stressin säätelystä auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan itseä.

Tunteet fyysisenä reaktiona

Resilienssi ja sen vahvistaminen

Millaisia ympäristönmuutoksia on odotettavissa Suomeen?

Suomalaisten tutkimuslaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden ylläpitämä Ilmasto-opas tarjoaa tietoa Suomen muuttuvasta ilmastosta ja ennustetusta ilmastonmuutoksesta Suomessa.