Potilaan Lääkärilehti 4.10.2022: Näin kohtaat ympäristöahdistuneen

Potilaan Lääkärilehti teki jutun sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille ja vapaaehtoisille suunnatusta Eväitä ympä­ris­töah­dis­tuksen kohtaa­miseen -kou­lu­tuk­sesta. Jutussa kouluttajat, asiantuntijamme Hanna Rintala sekä ympäristötunteiden tutkija Panu Pihkala, kertovat mitä on hyvä ottaa huomioon ympäristöahdistusta kohdatessa.

”– Ympä­ris­töah­dis­tuk­sella on monen­laisia vaiku­tuksia hyvin­vointiin ja ter­veyteen. Voi­makas ympä­ris­töah­distus on har­voin ensi­si­jai­sena tulo­syynä tervey­den­huoltoon, mut­ta se voi ol­la taus­talla kroo­ni­sena stres­si­te­ki­jänä. Ympä­ris­töah­distus voi ai­heuttaa esi­mer­kiksi masen­nusta tai uni­häi­riöitä. Se voi vai­kuttaa myös sosiaa­lisiin suh­teisiin ja tule­vai­suu­suskoon, mi­kä vuo­rostaan vai­kuttaa hy­vin mo­niin asioihin, Pih­kala to­tesi.”


Julkaistu:

Kategoria:
Mediassa

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä