Mitä ympäristötunteet merkitsevät opiskelijoille ja miten niiden kanssa voi elää? Hankeyhteistyö Nyyti ry:n näkökulmasta

Ilmastoahdistus, ympäristösuru, ympäristökriisiin liittyvät tunteet. Mikä niiden merkitys on? Miten niihin kannattaisi tarttua ja miten opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä järjestö löytää oman roolinsa näissä kysymyksissä?

Hanna Rintala, hankkeen asiantuntija
Minna Savolainen, toiminnanjohtaja
Nyyti ry

Ympäristöön liittyvien kysymysten ja tunteiden kohtaaminen on kriittisen tärkeää tulevien sukupolvien elämisen edellytysten ja koko maapallon tulevaisuuden kannalta, ja siksi Nyytille olennaista toimintaa. Monet Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen toimintaan osallistuneet ovat kuvanneet sitä, miten tärkeää on voida antaa näiden kaikkien tunteiden, surun ja ahdistuksenkin, ”tulla läpi”. Hankkeen työpajoissa ja muussa toiminnassa on haluttu korostaa sitä, ettei tunteita ja ajatuksia yritettäisi torjua tai ahdistusta kiirehtiä ratkaisemaan pois, ennen kuin niiden viestit on kuultu. Myötätuntoinen ilmapiiri, jakaminen ja vertaistuki auttavat jaksamaan hankalienkin tunteiden kanssa. Samalla saattaa kirkastua, mikä kaikki elämässä onkaan todella arvokasta ja merkityksellistä.

Ympäristöahdistuksen teeman kohdalla huomataan sellainen ilmiö, että tunteiden käsittelyä ei monestakaan syystä kovin vahvasti osata yhdistää ympäristökysymyksiin tai ympäristökriisin aikakaudella selviytymiseen. Tarvetta ympäristöahdistuksen käsittelyyn tai tunnetaitojen vahvistamiseen ei tunnisteta vielä kovinkaan hyvin. Tämä liittyy siihen, että monet erityisesti vahvan ympäristöidentiteetin omaavat ihmiset näkevät ympäristöaktivismin tai -vaikuttamistoiminnan tärkeimpänä ahdistuksen kanavoimisväylänä, ja tunteiden käsittelyyn saatetaan paneutua vasta kun voimat ovat jo uupuneet.

Monet kuormittavia elämänkokemuksia kokeneet ihmiset, myös nuorissa aikuisissa ja opiskelijoissa, ovat samalla herkkiä reagoimaan maailmanlaajuisiin epäkohtiin. Tämä herkkyys ja huolestuttavien asioiden havaitseminen on sellaista, mitä ajassamme tarvitaan, ja yhteiskunnassa tulisi arvostaa tällaisia ominaisuuksia. Kuitenkin monta kertaa herkät ihmiset jäävät yhteiskunnan suorituskeskeisyyden ja kilpailun jalkoihin, ja moni tarvitsisi enemmän yhteisön tukea ja empatiaa kuin mitä on yleisesti tarjolla. Tässä tuen tarjoamisessa hankkeella on ollut iso tehtävä, jossa on päästy vasta alkuun.

Nyyti ry:n oma ympäristötyö

Nyytissä tunnistettiin, että ympäristökysymykset ja siihen liittyvät tunteet ja ahdistus koskevat enenevässä määrin opiskelijoita: onhan kyseessä heidän mahdollisuutensa luottaa tulevaisuuteen ja sen riittävään vakauteen maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Siksi koettiin tärkeäksi lähteä mukaan valmistelemaan hanketta, joka tarjoaa mielenterveyden tukea nimenomaan vaikeita ympäristötunteita ja -ahdistusta kokeville. Tarvetta vahvisti osana hankevalmistelua Nyytin toteuttama kartoitus nuorten ja aikuisten kokemasta ympäristöahdistuksesta. Kartoitus herätti laajaa mielenkiintoa ja siitä julkaistiin mm. opinnäytetöitä.

Nyytissä nähtiin tarpeelliseksi aloittaa omien ympäristöeettisten periaatteiden valmistelu. Ajateltiin, että myös järjestön tulee ottaa kanta ympäristökysymyksiin. Kuten monessa muussakin mielenterveystyötä tekevässä järjestössä, myös Nyytissä ympäristötietoisuus oli pikkuhiljaa lisääntymässä. Nyytissä nousi esiin ajatus ja tahto olla eturintamassa tuomassa ekologisen kestävyyden periaatteet myös mielenterveyttä edistävän työn piiriin. Tämä on yhteiskunnallisesti tärkeä viesti opiskelijoille, ja omiaan lisäämään toivoa. Ympäristöeettisten periaatteiden valmisteluprosessi johti lopulta Nyytin ympäristöohjelman laatimiseen, johon osallistui henkilöstön ja luottamustoimijoiden lisäksi myös keskeiset sidosryhmät.

Monilla mielenterveystyötä tekevistä muunlajinen luonto ja ympäristö ovat lähellä sydäntä, mutta työn äärellä ne taas tuntuvat helposti etäisemmiltä. Työssä keskitytään ymmärrettävästi sosiaalisiin, ihmisten välisiin asioihin. Vaikka tärkeänä raamina kaikelle yhteiskunnalliselle ja ihmissuhteisiin liittyvälle toiminnalle ovat ekologiset, planetaariset reunaehdot, niin näiden ottaminen osaksi kaikkea edistävää mielenterveystyötä ei välttämättä ole itsestäänselvää.

Ympäristöhuolen ja -ahdistuksen näkeminen muutenkin kuin vain ympäristöstä kiinnostuneiden yksilöiden ongelmana on ollut hankkeen haasteena. Toisaalta on nähty hyvänä, että juuri näitä vaikeita tunteita kokevat voisivat saada tukea ja apua, toisaalta kuitenkin on nähty tarve vielä laajemmalle aiheen käsittelylle. Vaikka jonkinlaisia ympäristötunteita varmasti kokee ihan jokainen ihminen, on olemassa paljon tekijöitä, jotka vaikeuttavat näiden tunteiden kohtaamista sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla.

Kokemuksia matkan varrelta

Hankkeen toiminnot ovat suurelta osalta olleet kaikille avoimia, eikä pelkästään opiskelijoille suunnattua toimintaa ole ollut muutamia pilottikokeiluita lukuun ottamatta. Erilaisia kanavia pitkin toiminnan piiriin on ohjautunut kuitenkin paljon nuoria aikuisia ja opiskelijoita. Oppilaitosyhteistyö ympäristöalan ja muiden aihepiiriin liittyvien alojen opiskeluyhteisöjen kanssa on huomattu pilottikokeilujen myötä lupaavaksi tavaksi tavoittaa toiminnasta hyötyviä nuoria aikuisia.

Toiminnoissa (työpajoissa ja ryhmissä) on hankkeen myötä opittu keskittymään toiminnallisiin yhdessä tai yksin tehtäviin harjoituksiin tietopainotteisuuden sijaan. On huomattu, että kannattaa luottaa osallistujien omaan oivaltamiseen ja tehdä sille tilaa. Osallistujat ovat yleensä varsin halukkaita jakamaan ajatuksiaan. Tätä on tukenut se, että ohjaajat ovat näyttäneet mallia jakaen myös omia ajatuksiaan ja väistyneet osittain asiantuntijan paikalta siten, että hekin ovat olleet vertaiskokijoita ympäristötunteiden suhteen.

Hankkeen työ linkittyy Nyytin myötätuntoisten opiskeluyhteisöjen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen työhön. Mielenterveyden edistäminen tukee sekä universaalisti kaikkien opiskelijoiden voimavaroja että psyykkisesti kuormittuneita ja mielenterveyshäiriöitä kokevia opiskelijoita, ja tietenkin myös henkilöstöä. Kaikkinensa hankkeen toiminta on vahvistanut näkemystä siitä, että tämän päivän mielenterveyttä edistävään työhön sisältyvät myös niin ympäristötunteiden huomioon ottaminen kuin laajemminkin planetaarisen terveyden edistämisen ulottuvuus.

Hyvinvointia tulevaisuuden opiskeluyhteisöille

Uusi Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke jatkaa työtä korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin vahvistuminen ympäristötunteisiin liittyvien tunnetaitojen, myötätuntoisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden avulla. Uudessa hankkeessa tullaan kehittämään näiden vahvistamiseksi yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa heidän tarpeitaan palvelevia toimintamalleja ja materiaaleja.

Kestävän tulevaisuuden ja myötätuntoyhteiskunnan rakentaminen on Nyytin työn ytimessä. Tulevaisuudessa tarvitaan opiskeluyhteisöjä, joissa tunnistetaan ja kohdataan ympäristötunteita, vahvistetaan luontoyhteyttä, harjoitetaan myötätuntoa, pysähdytään merkityksellisyyden kokemusten äärelle ja näin vahvistetaan resilienssiä ympäristökriisin ja muiden kasautuvien kriisien ajassa.


Julkaistu:

Kategoria:
Blogi

Jaa artikkeli:
Facebookissa
Twitterissä